Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Директен дебит - искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА по искане от клиент на Банката

6 Поръчки Престижбанк ПРЕВОДНИ ОПЕРАЦИИ В ЛЕВА И ЕВРО

Директен дебит

Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА по искане от клиент на Банката

1. Получено по електронен път 1 лв.

2. Получен отказ на искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА 2 лв.

Директен дебит между клиенти на Банката

6 Поръчки Престижбанк ПРЕВОДНИ ОПЕРАЦИИ В ЛЕВА И ЕВРО

Директен дебит между клиенти на Банката

1. По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител 1лв.

2. По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено по електронен път 0,50 лв.

3. Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) 1 лв.

4. Отказ на искане за директен дебит 2 лв

Ипотечен кредит

13 Поръчки Престижбанк КРЕДИТИ В ЛЕВА И ЕВРО

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Максимална сума – до 100 000 BGN/50 000 €

Срок на кредита – до 15 години

Погасяване на равни месечни вноски

Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека (Еднократно) - 35 лв./20 €

Такса за разглеждане и одобряване на кредит (Еднократно) - 0.25 %

Такса пакет (Месечно) - 5.5 лв./3 €

Такса за оценка на обезпечение (Еднократно) - 140 лв./70 €

Такса за предсрочно погасяване—Без такса

Лихвен % по ипотечен кредит в BGN/€

Максимална сума – до 100 000 BGN/50 000 €

Срок на кредита – до 15 години

Погасяване на равни месечни вноски

Лихвен % по потребителски кредит – фиксиран 5,9 %

Годишен % на разходите—7 %

Забележка: При предсрочно изплащане на потребителски кредит не се начислва лихва.

Влогове

7 Поръчки Престижбанк ОТКРИВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ В ЛЕВА И ЕВРО

1. Влогове

Минимално салдо

За влогове в BGN - BGN 10.00

За влогове в € - € 5.00

Откриване - Без такса

Обслужване - Без такса

Закриване - Без такса

2. Лихвени % по влогови сметки в BGN/€

Детски влог 0,7%

Спестовен влог 0,5%

Пенсионен влог 0,7%

Забележка: Минимална сума за откриване на влогова сметка BGN 10.00/€ 5.00

Кредитен превод

5 Поръчки Престижбанк ПРЕВОДНИ ОПЕРАЦИИ В ЛЕВА И ЕВРО

Кредитен превод

1. за извършване на превод чрез “БИСЕРА” BGN 3.00/€ 1.50

2. за извършване на превод чрез “RINGS” BGN 18.00/€ 9.00

3. за извършване на вътрешнобанков превод Безплатно

4. за касови преводи се събира допълнително:

4.1. До 1000 лева /включително 1000 лева/ BGN 2.00/€ 1.00

4.2. Над 1000.01 лева BGN 1.00/€ 0.50

5. за масови вътрешнобанкови преводи, за всеки запис BGN 0.10/€ 0.05

6. за междубанково масово плащане чрез „БИСЕРА”, за всеки запис BGN 1.00/€ 0.50

7. за междубанково масово плащане чрез RINGS, за всеки запис BGN 2.00/€ 1.00

8. за канцелиране на наредено масово плащане, междубанково или вътрешнобанково, за всеки запис BGN 0.20/€ 0.10

9. за директен превод чрез „БИСЕРА” с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета BGN 8.00/€ 4.00

10. за директен превод чрез RINGS с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета BGN 18.00/€ 9.00

Директен дебит- плащане, извършено от Банката по искане, инициирано от друга банка чрез международната система за електронни разплащания БИСЕРА

8 Поръчки Престижбанк ПРЕВОДНИ ОПЕРАЦИИ В ЛЕВА И ЕВРО

За плащания на стойност по-малка от 100 000 лв., подлежащо на изпълнение от БИСЕРА се дължи такса 2 лв.
За плащания на стойност равна или надвишаваща 100 000 лв., подлежащи на изпълнение чрез РИНГС се дължи такса 15 лв.
За отказ, изпратен от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка чрез международната система за електронни разплащания БИСЕРА се дължи такса 2 лв.

Изплащане на суми

7 Поръчки Престижбанк КАСОВИ ОПЕРАЦИИ В ЛЕВА И ЕВРО

Изплащането на суми до BGN 5000.00/2500.00€ вкл. в брой от разплащателна сметка се извършва без комисионна. 

За изплащането на суми над BGN 5000.00/2500.00€ вкл. в брой от разплащателната сметка се дължи комисионна 0.10% за заявени, но не изтеглени суми;

0.20%, ако изплащането е с двудневно предизвестие и 0.40%, ако е без двудневно предизвестие. 

Потребителски кредит

10 Поръчки Престижбанк КРЕДИТИ В ЛЕВА И ЕВРО

Лихвен % по потребителски кредит в BGN/€ Максимална сума – до 10 000 BGN/5 000 € Срок на кредита – до 5 години Погасяване на равни месечни вноски Лихвен % по потребителски кредит – фиксиран 4,4% Годишен % на разходите—7 %

Такси и комисионни за обслужване на потребителски кредит

  • Годишна такса за разплащателната сметка, обслужваща кредита - 5 BGN/3 €
  • Такса за разглеждане на документи и тяхната обработка - 20 BGN еднократно/ 10 €
  • Комисиона за отпускане на кредита - 1,5% еднократно върху размера на кредита
  • Такса за предсрочно погасяване - Без такса

 

Внасяне на суми по сметки

5 Поръчки Престижбанк КАСОВИ ОПЕРАЦИИ В ЛЕВА И ЕВРО

За внасяне на суми по сметки

1. Банкноти

1.1. до BGN 5 000.00/2 500 € вкл. 0.30%

1.2. над BGN 5 000.01/2 500,01 € вкл. 0.50%

1.2.1. подредени по купюрни банкноти 0.15%

1.2.2. неподредени по купюрни банкноти 0.30%

2. Монети

2.1. сортирани, независимо от сумата Мин. 2 лв./1€

2.2. несортирани, независимо от сумата 1.50%, не помалко от 1 лв./1 €

Разплащателна сметка за юридически лица в BGN / €

9 Поръчки Престижбанк ОТКРИВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ В ЛЕВА И ЕВРО

За откриване на сметка в BGN 50.00

За откриване на сметка в € 75.00

Откриване BGN 10.00/€ 5.00

Поддържане и обслужване BGN 14.00/€ 7.00

Закриване BGN 30.00/€ 15.00