Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Дебитна карта за физически лица

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови карти

С дебитната карта на банката можете да теглите пари от всички банкомати и банкови офиси по всяко време на денонощието. Плащането на стоки се улеснява чрез възможност за пазаруване в търговската мрежа, а освен това сметки и други услуги чрез банкомат, GSM, както и в Интернет.

 

Продукт Debit Mastercard PayPass VISA Debit/ VISA Electron PayWave Maestro PayPass
Издаване на карта без такса без такса без такса
Поддръжка без такса без такса без такса
Теглене на АТМ в България 0.30лв 0.30лв 0.30лв
Теглене на АТМ в чужбина 1.30лв 1.30лв 1.30лв
Спестовна сметка

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови сметки

Спестовната сметка ви позволява да разполагате със средствата си докато спестявате и предлага сигурност и възможности за висока доходност за вложението ви.

  1. Откриване на сметка - 8 BGN; 4 EUR
  2. Такса облужване - 4 BGN; 3 EUR
  3. Закриване на сметка - без такса; без такса
Кредитна карта физически лица

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови карти

Банката издава международна кредитни карти при улеснена процедура и без да изиска никакво обезпечение. Предлагаме качествено обслужване на преференциални цени, максимална сигурност и защита от злоупотреби. Бърза процедура за одобряване на кредитния лимит и издаване на картата с гратисен период до 45 дни.

 

Продукт Mastercard Standard Credit Visa Gold Credit

Издаване на карта

без такса без таксa

Годишна поддръжка

BGN 20/EUR 10 BGN 20/EUR 10
Такса теглене от АТМ в България BGN 5/EUR 2.5 BGN 5/EUR 2.5

Такса теглене от АТМ в чужбина

BGN 15/EUR 7.5 BGN 15/EUR 7.5
Фирмен кредит

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Кредит

Фирмен (търговски) кредит в полза на доставчика при този кредит субектите на сделката си разменят местата: купувачът става кредитор, а доставчикът кредитополучател. Купувачът може да предостави кредит на продавача под формата на аванс, т.е. чрез предплащане на доставката която ще се осъществи след време.

Авансът като форма на търговско кредитиране се отличава от паричните кредити по това, че длъжникът погасява кредита не в брой, а чрез доставка на договорената стока.

Такъв начин на кредитиране се използва най-често при търговията със селскостопански стоки.

Ипотечен кредит

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Кредит

В днешно време голяма част от сделките с имоти се осъществяват чрез теглене на ипотечен кредит.През 2019 лихвите по ипотечните кредити са достигат рекордно ниcĸи нива. Кpeдитиpaнeтo pacтe c все пo-бъpзи тeмпoвe. Същевременно лиxвeнитe пpoцeнти пo cpoчнитe дeпoзити cа на най-ниcĸи в иcтopичecĸи плaн paвнища, което оправдава смисъла да инвестираме в имоти, дори когато за тази инвестиция е нужно да се изтегли кредит. Разбира се, на пазара съществуват множество предложения. за ипотечни кредити. От значение са не само лихвените проценти, но и условията, сроковете, изискванията за доходи и т.н. Запознаването с всички условия, при всички банки отнема време, усилия.

Овърдрафт

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Кредит

Овърдрафтът е краткосрочен кредит за оборотно финансиране, който има фиксиран лимит и срок и се усвоява директно по разплащателна сметка на кредитоискателя.

Не е необходимо представянето на разходооправдателни документи. Не се изисква самоучастие от страна на клиента. 

 

Такса за разглеждане искане за овърдрафт 20 BGN

Потребителски кредит

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Кредит

Потребителските кредити са едни от най-често ползваните от гражданите кредити. Те са гъвкави, с по-лесно изпълними условия и могат да служат, като средство за много неща. От направата на ремонт или покупката на домакински уред до закупуването на кола или плащането на дългове, потребителските заеми винаги са предпочитани от мнозина. Те обикновено са изработени за краткосрочно ползване и са по-атрактивни от тази си гледна точка.

 

Такси по договори за кредит

До 50 000 BGN, или съответната еврова равностойност 150 BGN

Над 50 000 BGN до 100 000 BGN, или съответната еврова равностойност 250 BGN

Над 100 000 BGN до 200 000 BGN, или съответната еврова равностойност 450 BGN

Над 200 000 BGN, или съответната еврова равностойност 800 BGN

Жилищен кредит

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Кредит

Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2,67% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 130 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 180 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 2.91%, месечната вноска е 595.81 лв., обща дължима сума 144 799.88 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР. 

Кредитен превод

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Преводни операции в лева и евро

Чрез кредитния превод се прехвърлят парични средства от сметка на клиент(наредител) към сметка на получател.

 

 

Сума в лева

Сума във валута

1.

Вътрешнобанкови преводи

 

 

1.1.

Кредитен превод

BGN 1/EUR 0.5

BGN 3/EUR 1.5

1.1.1.

- към бюджетна сметка с вносна бележка.

BGN 2/EUR 1

BGN 5/EUR 2.5

2.

Междубанкови изходящи преводи:

 

 

2.1.

Кредитен превод през БИСЕРА

BGN 2/EUR 1

BGN 4. 50/EUR 2.25

2.1.1.

- към бюджетна сметка с вносна бележка

BGN 6/EUR 3

BGN 10/EUR 5

2.2.

Кредитен превод през RINGS

BGN 12/EUR 6

BGN 15/EUR 7.5

Набирателна сметка

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови сметки

Набирателната сметка е сметка, в която се депозира определена сума пари в полза на дадена компания, преди да бъде регистрирана. Отварянето на набирателна сметка се приема като част от процеса на регистрация за компания. 

 

1. Откриване на сметка - 20 BGN; 20 EUR

2. Такса облужване - 30 BGN; 20 EUR

3. Закриване на сметка - 30 BGN; 30 EUR  

Депозитна сметка за юридически лица

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови сметки

Депозитната сметка е сметка за съхранение на парични средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен договорен срок и с фиксиран за срока лихвен процент. Депозитът се захранва само безкасово чрез превод на средства от разплащателна сметка на титуляря, открита в банката. Има изискуем минимум за размера на депозита, който зависи от валутата и се определя в Лихвения бюлетин. 

 

1. Откриване на сметка - 10 BGN; 10 EUR

2. Такса облужване - без такса; без такса

3. Закриване на сметка  - 10 BGN; 10 EUR 

Депозитна сметка за физически лица

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови сметки

Депозитната сметка е сметка за съхранение на парични средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен договорен срок и с фиксиран за срока лихвен процент. Депозитът се захранва само безкасово чрез превод на средства от разплащателна сметка на титуляря, открита в банката. Има изискуем минимум за размера на депозита, който зависи от валутата и се определя в Лихвения бюлетин. 

 

1. Откриване на сметка - 8 BGN; 4 EUR

2. Такса облужване - 4 BGN; 3 EUR 

3. Закриване на сметка - без такса; без такса 

Разплащатлна сметка за юридически лица

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови сметки

Банката има право да открива  разплащателни сметки на юридически лица въз основа на подадено писмено искане. Клиентът заплаща такси за откриване, водене и управление на разплащателна сметка, съгласно Тарифата на Банката за юридически лица. Начисляването на лихва, се осъществява съгласно Лихвения бюлетин на Банката за юридически лица. Клиентът се разпорежда със средствата по сметката, водена на негово име лично или чрез пълномощник, упълномощен с пълномощно с нотариално заверени подписи.

 

1. Откриване на сметка - 10 BGN; 10 EUR

2. Такса облужване - 30 BGN; 20 EUR

3. Закриване на сметка  - 30 BGN; 30 EUR 

Разплащатлна сметка за физически лица

0 Поръчки Омега Коммършъл Банк Банкови сметки

Банката има право да открива  разплащателни сметки на физически лица въз основа на подадено писмено искане. Клиентът заплаща такси за откриване, водене и управление на разплащателна сметка, съгласно Тарифата на Банката за физически лица. Начисляването на лихва, се осъществява съгласно Лихвения бюлетин на Банката за физически лица. Клиентът се разпорежда със средствата по сметката, водена на негово име лично или чрез пълномощник, упълномощен с пълномощно с нотариално заверени подписи. 

 

1. Откриване на сметка - 8 BGN; 4 EUR

2. Такса облужване - 4 BGN; 3 EUR

3. Закриване на сметка - без такса; без такса